Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Om larmet går

Skoogs Tank AB är ett företag vars huvudinriktning är lagring av bensin, diesel, eldningsoljor samt tallolja. Vår verksamhet bygger på införsel via båttransporter , lagring samt vidare transport till slutkunder via lastbil. Hantering av bensin, diesel och eldningsoljor är förenade med vissa risker eftersom dessa produkter är både brandfarliga och miljöskadliga. Här följer information om olyckan skulle vara framme.

RISKER

Hantering av bensin, diesel och eldningsoljor är förenade med vissa risker eftersom dessa produkter är både brandfarliga och miljöskadliga.
Det kan exempelvis uppstå brand, utsläpp ur cistern, läckage vid pumpning av produkter mellan cisterner, utlastningar till tankbilar, överspolningar vid båtlossningar m.m.

Skulle en cisternbrand uppstå tillkallas räddningstjänsten till depån.
Räddningstjänsten i Piteå kommer då att kyla närliggande cisterner i väntan på att SMC (släckmedelscentralen) kallas till platsen för att bekämpa cisternbranden, dom har en inställelsetid på 8 timmar.
Vid en eventuell brand kommer det dock att uppstå kraftig rökutveckling som kommer att beröra närliggande företag & stugområden runt depåområdet som kan vara ohälsosamma att andas in.

VARFÖR GÅR VI UT MED DEN HÄR INFORMATIONEN?

Inom Haraholmen industriområde (Piteå Hamn) finns företag som har speciella risker. Denna information är till för din säkerhet. Du får den för att du ska veta hur du ska agera vid en allvarlig olycka. Skoogs Tank AB omfattas av lagen  (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka. Skoogs Tank AB har tillsammans med räddningstjänsten i Piteå ett kontinuerligt samarbete för att hantera de risker som företagens verksamhet medför.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Eftersom konsekvenserna av en olycka är så allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga allvarliga olyckor i verksamheten.

Alla cisterner är utrustade med:

  • Nivåmätning (tankradar)
  • Överfyllnadslarm (Hög & hög-Hög nivå)
  • Läckagelarm
  • Kameraövervakning av hela depåområdet
  • Brandlarm över hela depåområdet

Utlastning till tankbil övervakas av chauffören samt att tankbil/depå är utrustade med överfyllnadssäkerhet.
Utlastningstapp för klass 1 varor (bensin) är utrustade med ett helautomatiskt skumsprinklersystem vid lastplats samt i tillhörande pumprum.

SANNOLIKHETEN FÖR EN ALLVARLIG OLYCKA ÄR LITEN

Skulle det inträffa en olycka har Piteå Kommun en god beredskap. Detta oavsett om det rör sig om störningar i el- eller vattenförsörjningen, översvämningar eller större kemikalieolyckor. Kommunen har insatsplaner för hur räddningstjänsten ska agera vid svåra olyckor. Planerna tas fram i samverkan med bl.a. företag, länsstyrelsen, landsting, militär och andra myndigheter. Räddningstjänsten har ständig beredskap.

SÄKERHETSTÄNKANDET GENOMSYRAR FÖRETAGETS VERKSAMHET

För att kunna höja säkerheten och eliminera risker och brister genomför  företaget kontinuerliga riskanalyser över  sin verksamhet. I riskanalyserna framgår det även vilka nödåtgärder som företaget kommer at vidta om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalyserna kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder och avvikelserapportering. Utbildning av personal i säkerhetsfrågor är en annan viktig del. Företaget sammanställer även en särskild säkerhetsrapport som överlämnas till tillsynsmyndigheten vart femte år eller vid förändrad verksamhet. Räddningstjänsten kontrollerar tillsammans med andra myndigheter att säkerhetsbestämmelserna efterlevs.

SÅ HÄR BLIR DU VARNAD

LOKALRADIO OCH TV
Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten i första hand genom lokalradio och tv. Då sänds ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” med informationen om vad som hänt och vad man ska göra. Information läggs även ut på kommunens och företagens hemsidor.

TYFON
Ibland kan även en tyfon (mistlur) användas för att varna allmänheten. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Signal ”viktigt meddelande”: signal – paus 14 sek – signal – paus 14 sek – signal

Signa ”faran är över”: en lång signal

DET HÄR SKA DU GÖRA VID LARM

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på lokalradio och TV

VILL DU HA MER INFORMATION

Den här informationen är framtagen av Skoogs Tank AB i samarbete med Piteå Kommun och Räddningstjänsten. Om du önskar mer information kan du vända dig till Piteå Kommuns enhet Miljö & Hälsoskydd, Räddningstjänsten eller Skoogs Tank AB. Information om senaste tillsynsbesök kan fås hos Skoogs Tank alternativt Länsstyrelsens diarium.

Piteå Kommun: 0911-696 000
Räddningstjänsten Piteå: 0911-696 100
Skoogs Tank: 0911-745 11